Szkoła podstawowa im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
Menu
Klauzula informacyjna RODO Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Iwona Zapała, będąca dyrektorem szkoły w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, z siedzibą pod adresem: Gomulin, ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.
2.    Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: szkolagomulin@wp.pl.
3.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mateusza Szenbek
z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail:iod@bodo24.pl.
4.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa lub w celu realizacji umowy lub na wyraźną prośbę osoby, której dane dotyczą w formie jednoznacznego okazania woli potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych.
6.    Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będzie się informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych.
7.    Odbiorcami danych osobowych będą tylko uprawnione osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub innego instrumentu prawnego.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej wycofania chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.
9.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują następujące prawa :
a)    dostępu do swoich danych osobowych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d)    sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e)    usunięcia swoich danych osobowych,
f)    prawo do przeniesienia danych osobowych,
g)    prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
10.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.